Edukativni kviz za ambasadore „Tić-a“

Edukativni kviz za drugu generaciju ambasadora održan je 17.11.2011 (četvrtak) s početkom u 10.00 sati, u Tiću. Podršku ovoj ideji dali su Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  te Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke, a samo događanje provedeno je u suradnji sa osnovnim školama u Rijeci.Škole su 2009.g. između učenika šestih razreda, izabrali dvoje učenika koji predstavljaju svoju školu, a koji su dobili titulu Ambasador „Tić-a“ kao svojevrsno priznanje i čast, ali i obvezu da dalje u svojim sredinama (školama) promoviraju dječja prava i njihove obveze. Oni su, tijekom proteklog vremena, sudjelovali u nekoliko aktivnosti u Tiću, a više osmislili i proveli u svojim školama.
Za ovu su prigodu stručni djelatnici Tića pripremili i dostavili svim školama materijale za pripreme učenika za edukativni kviz. Materijali su pisani na jeziku razumljivom djeci, a obrađuju materiju dječjih prava i njihove zaštite, s posebnim naglaskom na vršnjačkom nasilju, seksualnom zlostavljanju, fizičkom zlostavljanju, zanemarivanju, nasilju putem interneta i mobitela.
Pozivu na sudjelovanje u Edukativnom kvizu povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece odazvalo se ukupno 20 riječkih osnovnih škola, a u aktivnosti je sudjelovao  41 učenik i učenica osmih razreda – službenih predstavnika škola. Na samom početku djecu su pozdravili Sanda Sušanj, pročelnica OGU za odgoj i školstvo, Maja Pudić Šarar, voditeljica Službe socijalne skrbi pri OGU za zdravstvo i socijalnu skrb te Tamara Žakula Desnica, ravnateljica „Tića“. Sve aktivnosti (prijem i animacija djece, provedba kviza i analiza rezultata, fokus grupe, donošenje zaključaka…) proveli su stručni djelatnici „Tića“.
Sam Kviz sastojao se od ukupno 33 pitanja. Obrađivala su problematiku zaštite dječjih prava s posebnim naglaskom na vršnjačkom nasilju, seksualnom zlostavljanju, fizičkom zlostavljanju, zanemarivanju, nasilju putem interneta i mobitela. Praktično se radilo o opisima konkretnih situacija iz svakodnevnog života u kojima su djeca trebala prepoznati da li predstavljaju neki oblik nasilja i kršenja prava djece. Nakon Kviza provedena je zajednička analiza odgovora, a naročito su obrađene one situacije za koje se pokazalo da nisu dovoljno prepoznate kao slučajevi nasilja nad djecom. Cilj ove analize bio je da se djeci dodatno pojasni, da ih se potpunije educira i da im se pomogne da korigiraju eventualne pogrešne percepcije i stavove.
U drugom dijelu aktivnosti djeca su podijeljena u dvije fokus grupe. Sudionicima kviza omogućeno je da kroz fokus grupe povedu diskusiju o problemu zlostavljanja djece i njegovoj prevenciji. Govorilo se o tome koliko su djeca zadovoljna dosadašnjom zaštitom svojih prava, osobito prava na zaštitu od zlostavljanja, od čega sve djecu treba štititi, što odrasli na tom planu još trebaju učiniti te što djeca sama mogu učiniti na prevenciji zlostavljanja, gdje se i na koje načine mogu informirati o zaštiti od nasilja.
Rezultat diskusije u fokus grupama bili su zaključci djece o temi zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja te o načinima na koje se zlostavljanje i zanemarivanje može spriječiti, tj. viđenje i prijedlozi djece kako se mogu učinkovitije zaštititi njihova prava. Te smo zaključke zajedno s djecom oblikovali i pripremili za dostavu institucijama koje su dužne skrbiti o djeci (osim škola tu su još i Pravobraniteljica za djecu, Odjel za odgoj i školstvo te zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Odjel za suzbijanje maloljetničke delinkvencije PU Primorsko goranske i dr.).
Diskusija u fokus grupama pokazuje da djeca smatraju kako ih treba zaštititi od svih oblika zlostavljanja, nasilnih osoba, alkohola, droga, cigareta i neprimjerenih sadržaja na internetu, mobitelu, dnevnom tisku i TV-u.
Na temelju provedenih diskusija može se reći kako je stav djece da se općenito osjećaju relativno sigurno i zaštićeno. Smatraju da ih najviše štite roditelji i škola, upoznati su i s drugim institucijama koje su zadužene za zaštitu djece. Informacije o dječjim pravima i mogućnostima zaštite najčešće dobivaju u školi i putem medija. Informiranje putem televizijskih reklama doživljavaju najzanimljivijim i najbliskijim njihovoj generaciji.
Kao učinkovite načine zaštite i prevencije smatraju organiziranje i provođenje aktivnosti u školama (plakati, učenje kroz igru, članci u školskim novinama), predavanja od strane policijskih djelatnika koja se provode u školama (prepoznavanje namjera “sumnjive osobe” i načini samoobrane), radionice i angažmani  u Tić-u (distiribucija plakata na Korzu, sudjelovanje na stručnim tribinama, radio emisijama i sl.) te medijske kampanje usmjerene na određeni oblik zlostavljanja.
Općenito djeca ističu kako žele učiti na zabavan način i tako da imaju mogućnost aktivno se uključivati. U tom smislu preferiraju debate, kvizove i natjecanja.
Ambasadori Tića navode da bi se trebalo dodatno educirati roditelje i djecu o primjerenom postupanju u slučaju nasilja (npr.zajedničke radionice u školama), educirati širu javnost o tome što treba poduzeti u slučajevima nasilja, šire djelovati putem medija i medijskih aktivnosti te uvesti veće sankcije za nasilno ponašanje kako djece tako i odraslih. Smatraju da roditelji trebaju imati veći nadzor nad djecom.
Kao generalni zaključak nakon provedenog edukativnog kviza i fokus grupa mogli bismo istaknuti da su djeca ove generacije Ambasadora Tića bolje informirana o nasilju te o tome što je potrebno poduzeti, tko ih treba štititi te o ulozi nadležnih institucija.
Ovi zaključci namijenjeni su odraslima u institucijama koje su dužne skrbiti o djeci na bilo koji način te su im naknadno dostavljeni i u pisanom obliku.
Svim su učenicima uručena priznanja za njihov dosadašnji angažman u ulozi ambasadora Tića i aktivnosti koje su poduzeli, ali i poticaj da nastave promicati kulturu nenasilja i nakon završetka osnovne škole.

Uključivanje novih volontera

Nakon provedenog ciklusa primanja volontera za 2011. godinu, u mjesecu rujnu i listopadu u rad „Tića“ uključeno je 15 novih volontera. Volonteri su uključeni u direktan rad s…

Festival o pravima djece

21.studenog 2011.g. u Art-kinu Croatia svečano je otvoren 3. Festival o pravima djece, koji se pod motom "Svi (bi) u kino" istodobno odvija u nekoliko hrvatskih gradova, a…