Tehnike za pomoć u učenju

U zadnjem tekstu vezanom za učenje pisali smo o tome kako organizirati učenje da bi ono bilo lakše i učinkovitije. Na taj način određujemo gdje, kada i što učiti. U ovom tekstu prikazati ćemo neke od tehnika kojima određujemo kako učiti.

Kako pristupiti novom gradivu? ČPČPP metoda
Umne (kognitivne, mentalne) mape
Vizualna tehnika prikaza informacija. Mape imaju široku primjenu, a najčešće se koriste za sumiranje znanja, kao tehnika koja olakšava pamćenje složenog sadržaja informacija ili za prezentaciju ideja. Organizirajući informacije pomoću mapa informacije se pamte vizualno i verbalno (pomoću slike i riječi). Učenje uz mape predstavlja dublju obradu informacija jer mape, uz činjenice, prikazuju i odnosne među pojmovima. One su sredstvo koje pomaže da se sadržaj kvalitetno organizira, potiču kreativnost, razmišljanje i maštu, a ujedno poboljšavaju i koncentraciju.

Kako napraviti umnu mapu?
Kreće se od ključne teme, odnosno glavnog problema koji se zapisuje na sredini lista papira te se potom, u obliku krošnje drveta, grana na pojmove i ideje koje se daljnjim grananjem detaljnije razrađuju i dorađuju.

početi od sredine nekim crtežom koji karakterizira temu na kojoj se radi;
koristiti razne simbole i različite veličine slova u cijelom dijagramu;
odrediti i upisati ključne riječi;
svaka ključna riječ mora biti zapisana samostalno;
značenje na linijama koje izlaze iz ključne riječi mora se odnositi na ključnu riječ;
duljina linije iznad koje se pišu riječi neka bude jednaka duljini riječi;
koristiti različite boje;
razviti svoj stil izrade mentalnih mapa;
naglasiti najvažnije dijelove i koristiti asocijacije te
nacrt mentalne mape napraviti jasno u zrakastoj strukturi.

        


Mnemotehnike (tehnike za lakše pamćenje)
Mnemotehnike se koriste kako bi besmislene sadržaje učiniti smislenima, a time i lakšima za upamćivanje, kako bi povezali nepovezano i našli dobre znakove za dosjećanje. Evo nekih od mnemotehnika:
Skraćivanje – mnemotehnika kojom skraćujemo broj informacija koje trebamo zapamtiti. Koristi se za skraćivanje različitih svakodnevnih pojmova, proizvoda, naziva institucija, pojava i sl, a temelji se na stvaranju akronima – pojam složen od prvih slova dužih pojmova koje je potrebno zapamtiti.

Elaborirano kodiranje – ova mnemotehnika se koristimo tako što se dodaju informacije koje su nam poznate i prerađujemo ih u zanimljive riječi, fraze ili rečenice koje nam je lakše zapamtiti. Na sličan način možemo pamtiti i različite formule tako što od prvih slova načinimo smislenu rečenicu.

Rečenični mnemonici – stvaramo rečenice ili logičnu priču od pojmova koje trebamo upamtiti a koji su međusobno nepovezani.

Rima i ritam – unošenje rime i ritma u sadržaj koji treba zapamtiti znatno olakšava učenje. Brojevi (telefona, godine) lakše se pamte ako ih se uglazbi, odnosno, dok ih se izgovara, to čini u nekom ritmu. Uz stvaranje rima lakše je zapamtiti neka pravila.

Koju od prikazanih tehnika će učenik koristiti za pojedino gradivo ovisi o sadržaju, odnosno o predmetu kao i o osobnom odabiru učenika. Kao i svaku drugu tehniku, i tehnike učenja treba naučiti pa se na početku primjene može čini da učenje uz neku od tehnika zahtijeva više vremena i truda nego uobičajeni način. Ipak, korisno je ustrajati i naučiti tehnike učenja, jer jednom kad se usvoje, učenje je brže, a naučeno se bolje i duže pamti.

Pripremila: Nataša Makarun, psihologinja u Dječjem domu „Tić“ Rijeka

Prednosti kućnih ljubimaca u doba pandemije

Tijekom pandemije velik je naglasak stavljen na izolaciju i socijalnu distancu. Kako su ljudi društvena bića kojima je potreban socijalni kontakt, navedene preporuke mogu uvelike narušiti mentalno, ali…

Upute roditeljima/skrbnicima o novim pravilima rada i ponašanja pri dolasku u Dječji dom „Tić“ Rijeka

Poštovani roditelji/skrbnici, Nastavno na ranije obavijesti Dječjeg doma „Tić“ Rijeka o promjenama rada nastalim uslijed poduzimanja mjera za suzbijanje i širenje pandemije korona virusa, obavještavamo vas da Dom…