ŠTO JE PROJEKT “AMBASADORI TIĆA“?
▫ Glavna ideja projekta je uključiti djecu kao ravnopravne partnere u prevenciji nasilja nad i među djecom i u promicanju i zaštiti dječjih prava.

Ciljevi projekta jesu:
▫ potaknuti i uključiti djecu na aktivno sudjelovanje u preventivnim aktivnostima
▫ informirati djecu o njihovim pravima i odgovornostima te ih poučiti o pojavnim oblicima nasilja kako bi ih mogli prepoznati i zaštititi se
▫ ohrabriti djecu da samoinicijativno i pravovremeno poduzimaju raspoložive mjere za  zaštitu svojih prava
▫ omogućiti djeci da se izraze i predlože odraslima na koje se sve načine mogu zaštiti njihova prava i kako mogu prevenirati nasilje nad i među djecom
▫ senzibilizirati stručnu i širu javnost na problem nasilja nad i među djecom i osvijestiti značaj preventivnog djelovanja

U provedbi i održivosti projekta značajan doprinos imaju Grad Rijeka, OGU za odgoj i školstvo i OGU za zdravstvo i socijalnu skrb kao i sve riječke osnovne škole i koordinatori za provedbu projekta u svim školama.

“Tić“ je aktivan član Međunarodne koalicije u kampanji za obilježavanje Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, koju vodi WWSF – Women’s World Summit Foundation. Povodom obilježavanja 19. studenog – Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, 2008. godine “Tić“ je pokrenuo projekt “Ambasadori Tića“

TKO SU AMBASADORI “TIĆA”?
Ambasadori “Tić”-a su učenici i učenice riječkih osnovnih škola koji, kroz sudjelovanje u edukativnim aktivnostima “Tića” i djelovanje u svojim školama, doprinose prevenciji zlostavljanja djece i promicanju dečjih prava i odgovornosti.
Nova generacija Ambasadora bira se svake dvije godine među učenicima šestih razreda, iz svake škole biraju se po dva predstavnika. Glavna karakteristika za odabir Ambasadora je da to budu učenici koji svojim utjecajem mogu promicati vrijednosti i kulturu nenasilja među vršnjacima.

KOJA JE ULOGA AMBASADORA “TIĆA”?
Uloga Ambasadora “Tića“ je da, sukladno svojoj dobi i mogućnostima, promiču dječja prava i obveze, podsjećaju učenike svojih škola i javnost da problem zlostavljanja i zanemarivanja djece postoji i da se o tome ne smije šutjeti.
Titula Ambasadora „Tića“ predstavlja svojevrsno priznanje da zna prepoznati zlostavljanje i zanemarivanje djece, da poznaje načine kako i tko sve može spriječiti nasilje nad i među djecom te kako se može pomoći žrtvama.

ŠTO ČINE AMBASADORI “TIĆA”?
Ambasadori u dvije godine svojeg djelovanja sudjeluju u nizu edukativnih aktivnosti koje su sadržajno prilagođene njihovoj dobi, a odnose se na značajna područja problematike nasilja nad i među djecom. Kroz aktivnosti učenici stječu znanja i vještine za prepoznavanje i djelovanje na nasilje, a koje ih pripremaju na djelovanje u njihovim okruženjima.

Krajnja vrijednost Ambasadora “Tića“ jesu aktivnosti koje oni, potaknuti aktivnostima u “Tiću“, provedu u svojim školama i na taj način doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom. Izvješća i zaključci svih provedenih aktivnosti dostavljaju se institucijama koje su uključene u zaštitu djece, te se i na taj način osigurava da se saznaju razmišljanja Ambasadora i proširi njihovo djelovanje.