Dječji dom «Tić» Rijeka osnovan je 21. travnja 2006. godine kao javna ustanova socijalne skrbi i označio je nastavak dotadašnjeg stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u okvirima Savjetovališta «Tić». No, sami počeci razvoja ove djelatnosti u Rijeci započeli su još 1998. godine kada je osnovana Udruga «Tić». Udruga je okupila četrdesetak profesionalaca koji rade sa djecom – pedijatara, djelatnika centara za socijalnu skrb, policije, državnog odvjetništva, sudstva, vrtića, škola i drugih ustanova koje skrbe o djeci. Nakon jednogodišnje edukacije članovi udruge započeli su sa senzibilizacijom stručne i šire javnosti o problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece. To je rezultiralo većim otkrivanjem slučajeva zlostavljanja djece te potrebu da im se pruži stručna pomoć. Upravo je sa tim ciljem, a na inicijativu Udruge «Tić» i Grada Rijeke – Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 01. srpnja 2000.godine otvoreno Savjetovalište «Tić».

Osnovna djelatnost savjetovališta bio je stručni tretman djece žrtava zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja, savjetodavni rad s njihovim nezlostavljajućim roditeljima, skrbnicima i obiteljima, te obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja. Tijekom prvih pet godina rada savjetovalište je zapošljavalo jednog psihologa na puno radno vrijeme. U tom se periodu 379 djece uključilo u individualni stručni tretman. Zbog kontinuiranog porasta broja djece i obitelji koje su tražile stručnu pomoć, uz činjenicu da je stručni tretman dugotrajan proces, nametnula se potreba za povećanjem broja stručnjaka koji bi radili sa djecom.

Grad Rijeka je izašao u susret navedenim potrebama i 2005. godine omogućio zapošljavanje multidisciplinarnog tima stručnjaka (3 psihologa, 1 medicinska sestra i vanjski suradnici – 1 psihijatar i 2 pedijatra) te osigurao veći prostor.

Tijekom rada Ustanove nametala se potreba za institucionalizacijom stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom odn. podizanjem ove djelatnosti na jedan viši nivo. Stoga je 21. travnja 2006. godine osnovan Dom za dnevni boravak djece «Tić» Rijeka – javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Sva sredstva za rad i poslovanje osigurana su u proračunu Grada Rijeke.

Od 2005. godine Ustanovu jednim dijelom financira i Primorsko-goranska županija, a od 2010. godine i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sve su usluge za korisnike besplatne.

U veljači 2011. godine Dom mijenja naziv u Dječji dom “Tić” Rijeka.

Multidisciplinarni tim u «Tiću» čine: 2 psihologa, 1 socijalni radnik, 3 odgajatelja te vanjski suradnici – 1 psihijatar i 1 pedijatar.

 

«Tić» danas objedinjuje:

  • PROGRAM POLUDNEVNOG BORAVKA
  • SAVJETODAVNI RAD
  • PREVENTIVNU DJELATNOST