Obiteljski zakon NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/1161/11, 25/13
Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13,
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008-2010 NN 20/11
Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji NN 29/05, 78/06
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljena u nadležnost policije NN 27/04
Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika NN 81/03
Kazneni zakon RH NN 125/11, 144/12
Zakon o kaznenom postupku NN 152/08, 76/09 80/11, 121/11, 143/12, 56/13145/13
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje NN 133/12
Zakon o sudovima za mladež NN 84/11, 143/12, 148/13
Zakon o pravobranitelju za djecu NN 96/03
Nacionalni program za mlade NN 82/09
Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih NN 98/09
Zakon o volonterstvu NN 58/07, 22/13
Etički kodeks volontera NN 55/08
Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2014-2016.g.
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja